Nga              0

Saudi Arabia  0


22:00  22/06/2018

 Ai Cập        0

Uruguay      0


19:00 15/06/2018

Morocco   0

Iran              0


22:00  15/06/2018

TBN             0

BĐN             0


1:00 16/06/2018

Video bàn thắng Wold Cup 2018